Mijn winkelmand
Geen artikelen - € 0.00

Uw winkelwagen is leeg

Algemene Voorwaarden van Solarwindfree, gevestigd te Hazerswoude Rijndijk

Versie geldig vanaf 1-1-2013

 

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Solarwindfree. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Solarwindfree. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Solarwindfree behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Solarwindfree erkend.

1.4 Solarwindfree garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

1.5 Identiteit

Solarwindfree

Rijndijk 312

0800 MAATWERK

info@solarwindfree.nl

KvK nummer: 28088793
BTW-identificatienummer: NL1830.76.382.B01

 

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Solarwindfree bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Solarwindfree zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Solarwindfree geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW.

 

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Solarwindfree heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Solarwindfree. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Solarwindfree er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals telefoonabonnementen van de door Solarwindfree aangeboden (mobiele) netwerkoperators. Op laatst genoemde diensten, waarbij Solarwindfree slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde netwerkoperators van toepassing zijn.

4.3 Het herroepingrecht geldt niet voor:

  • diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen
  • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
  • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
  • voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
  • audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
  • de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen

 

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Solarwindfree, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Solarwindfree. Solarwindfree houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2 Solarwindfree respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Solarwindfree maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 

6. Garantie en conformiteit

6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Solarwindfree) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Solarwindfree. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Solarwindfree schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door Solarwindfree gegrond worden bevonden, zal Solarwindfree naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Solarwindfree en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Solarwindfree) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Solarwindfree gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Solarwindfree voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 Solarwindfree is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Solarwindfree in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Solarwindfree en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

 

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Solarwindfree zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Solarwindfree slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Solarwindfree gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Solarwindfree kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Solarwindfree en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Solarwindfree op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Solarwindfree behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

 

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Solarwindfree gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

10. Overmacht

10.1 Solarwindfree is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Solarwindfree alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Solarwindfree behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Solarwindfree gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Solarwindfree bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

11. Aansprakelijkheid

11.1 Solarwindfree is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

 

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door Solarwindfree aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Solarwindfree zolang de afnemer de vorderingen van Solarwindfree uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Solarwindfree wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door Solarwindfree geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Solarwindfree of een door Solarwindfree aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Solarwindfree haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5      Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Solarwindfree zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6      De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Solarwindfree.

 

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Solarwindfree en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Leiden kennis, tenzij Solarwindfree er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

 

14. Cadeaubonnen

In  aanvulling op onze Algemene Voorwaarden zijn deze cadeaubonvoorwaarden  van toepassing op door solarwindfree.nl uitgegeven  cadeaubonnen. Door gebruik te maken van een Solarwindfree cadeaubon aanvaardt u deze  cadeaubonvoorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

14.1 Deze  voorwaarden zijn van toepassing op alle door Solarwindfree uitgegeven cadeaubonnen  (zowel elektronische als gedrukte cadeaubonnen, papierencadeaubonnen en als  cadeaukaarten) (hierna gezamenlijk: “Cadeaubonnen”) die worden verkocht door  Solarwindfree.

14.2 Iedere Cadeaubon  is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode en/of pincode en/of  tekstcode zijn. Iedere Cadeaubon wordt slechts één maal verstrekt. U dient de Cadeaubon  (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder  tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies  (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen  vergoeding plaats. Alleen originele Cadeaubonnen en codes kunnen worden  gebruikt en dienen op verzoek aan Solarwindfree te worden verstrekt. Solarwindfree behoudt  zich het recht voor om een Cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van  de originele Cadeaubon (in geval van elektronische cadeaubon de e-mail die door Solarwindfree aan u is verzonden en  waarin de code is opgenomen) en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog  betaling in geld te verlangen.

14.3 Om een Cadeaubon  te gebruiken dient u de door u geselecteerde producten in het  "winkelwagen" te plaatsen.

14.4 De aard,  waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke  gebruiksvoorwaarden vindt u op de Cadeaubonnen/of in de uiting (e-mail) waarin  de code is opgenomen. Iedere Cadeaubon is gedurende een onbepaalde periode  geldig.

14.5  Cadeaubonnen uitgegeven door Solarwindfree zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van aankopen via www.solarwindfree.nl.

14.6  Cadeaubonnen kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden.

14.7  Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.

14.8 Indien  het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte Cadeaubon(nen),  dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden:  iDEAL of  Vooruit betalen.

14.9 Bij retournering of cancelling van de order zal het bedrag geretourneerd worden als de originele cadeaubon

14.10 Het is  niet toegestaan Cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen,  te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).

14.11 Iedere  (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en  leidt ertoe dat het gebruik van Cadeaubonnen wordt ontzegd.

14.12 Het is  niet toegestaan Cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële  doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.

14.13 Deze  cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u aan  om de cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een Cadeaubon te  raadplegen. Blijft u na ingaan van de wijzigingen Cadeaubonnen gebruiken, dan  aanvaardt u daarmee de gewijzigde cadeaubonvoorwaarden.

14.14 Per  bestelling kunt u maximaal 1 cadeaubon/kortingscode inwisselen.

14.15 Heeft u vragen of opmerkingen over het gebruik  van de Cadeaubonnen of problemen bij het inwisselen laat ons dit dan zo spoedig  mogelijk weten door contact op te nemen met onze klantenservice. Solarwindfree zal uw  e-mail dan zo spoedig mogelijk behandelen.